אגף בתי העלמין של ‘מרכז רבני אירופה’ בראשות חבר נשיאות מועצת רבני אירופה הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר שליט”א, גאב”ד דק”ק מחזיקי הדת ב-נבה וראב”ד בצל החכמה בירושלים עיה”ק, והארגונים ‘אתרא קדישא’ ו’אהלי צדיקים’ פרסמו לאחרונה גילוי דעת עליו חתמו ראשי הארגון בו הם מסכמים לאחד כוחות למען השמירה על בתי העלמין באירופה.

במסמך נאמר כי “נעבוד יחד למען בתי הקברות באירופה, בהתייעצות הדדית, בעזרה הדדית, בהעברת מיידע האחד לרעהו ובקשר מתמיד ועדכון הדדי בכל הקשור לשימור והצלת בתי הקברות וקברי הצדיקים ברחבי אירופה, וכן להופיע בפני אומות העולם במלוכד ובדעה אחת”.

הרבנים מביעים תקווה במסמך “כי בעז”ה נעבוד שכם אחד לעשות רצונו יתברך למען לא יחוללו ח”ו בתי הקברות וקברי בני עמינו ולמען יעמדו לעד ולמשמרת.”

בשם שלושת הארגונים הגדולים חתמו הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר שליט”א יו”ר אגף בתי עלמין במרכז רבני אירופה, הגאון הרב דוד מיכאל שמידל בשם אתרא קדישא, והרב ישראל מאיר גבאי יו”ר ארגון אהלי צדיקים.

בזמנו סייע ביצירת שיתוף הפעולהובהכנת המסמך ר’ יוסף קורניק הי”ו מאנטוורפן.